Hukum Asal Melantik Kafir Sebagai Pemimpin

Standard

1. Berikut ialah maksud tajuk nota ini:

-Hukum asal bermaksud hukum terakhir yang telah tetap selepas sempurnanya penurunan ajaran Islam tanpa berkait dengan situasi-situasi mendatang ( عوارض ). Ia juga biasa disebut sebagai ‘Azimah’ oleh para fuqaha’, tanpa berkait dengan situasi-situasi yang menuntut ‘rukhsah’ atau hukum-hukum pengecualian.

-Perkataan melantik bermaksud pemilihan melalui proses pengundian yang memungkinkan seseorang calon itu menang lalu layak dilantik oleh sebagai anggota dewan.

-Kafir bermaksud orang yang tidak beriman tanpa berkait sama ada ia memusuhi Islam atau pun tidak.

-Pemimpin bermaksud sesiapa sahaja yang berkuasa menggubal dasar dan peraturan negara yang boleh dikuatkuasakan ke atas rakyat jelata.

2. Berdasarkan maksud tajuk di atas, skop perbahasan nota ini dihadkan pada:

-Perbincangan di sekitar hukum asal sahaja, tanpa membincangkan hukum dalam situasi mendatang dan semasa, yang menuntut perbincangan terperinci dan teliti mengenai realiti.

-Pemimpin negara, maka ia tidak termasuk pemimpin dalam konteks penyelia di tempat kerja, ketua kelas di sekolah dan sebagainya.

3. Istilah fekah bagi perbuatan mengambil kafir sebagai pemimpin ialah موالاة , yang membawa maksud berjanji setia, berteman rapat, bertolong bantu mengalahkan musuh, berkasih sayang. Beberapa istilah yang berkaitan ialah والي yang bermaksud penguasa atau pemerintah, ولاية yang bermaksud penguasaan atau pemerintahan, dan أولياء ialah kata jamak bagi والي .

4. Ayat-ayat al-Quran yang menyentuh secara langsung tentang perbuatan موالاة orang kafir ialah seperti berikut:

-Pertama ialah Surah Ali Imran ayat 28: “Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat ( أولياء ) dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali.”

Ibnu Asyur, dalam kitab tafsirnya التحرير والتنوير , ketika menafsirkan ayat di atas, menyenaraikan lapan situasi bagi larangan موالاة orang kafir yang mempunyai hukumnya yang berbeza-beza. Beliau menyatakan bahawa situasi yang ketiga ialah موالاة   orang kafir dalam keadaan orang kafir itu tidak terang-terangan membenci orang Islam dan tidak menyakiti mereka. Dalam hal ini, Ibnu Asyur mengatakan hukumnya tidak jatuh kufur, tetapi tetap dilarang, dengan ungkapannya, ( لَا تُوجِبُ الْكُفْرَ، إِلَّا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ). Jelas sekali Ibnu Asyur tetap mengatakan haram موالاة   orang kafir walaupun mereka tidak terang-terangan memusuhi orang Islam. Sudah tentu hukum haram itu lebih kuat jika mereka terang-terangan membenci orang Islam.

Imam al-Tabari, bapa ahli tafsir, dalam kitabnya Jamiul Bayan, mengatakan maksud ayat ini sebagai “janganlah kamu, wahai orang-orang beriman, mengambil orang-orang kafir itu penolong dan pembantu (أولياء), yang kamu beri wala’ kepada mereka atas agama mereka, dan kamu menangkan mereka ke atas kaum muslimin dengan membelakangkan orang-orang beriman, dan kamu mendedahkan kepada mereka rahsia orang-orang Islam”.

-Kedua ialah Surah an-Nisa’ ayat 144: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat (أولياء ) dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyeksa) kamu?”

Ibnu Asyur, dalam kitab tafsirnya التحرير والتنوير , ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan, “dan ini adalah ayat yang menghimpunkan amaran tentang perbuatan موالاة orang-orang kafir dan munafik, juga sebagai amaran daripada terjatuh ke dalam perbuatan nifaq, kerana orang-orang munafik itu berpura-pura beriman sedangkan mereka melakukan موالاة   orang-orang kafir. Ayat ini adalah satu amaran agar tidak mengambil simbol nifaq (موالاة   orang-orang kafir ). Satu amaran agar tidak موالاة   orang-orang munafiq kerana mereka (orang-orang munafik) itu adalah teman rapat orang-orang kafir. Ayat ini adalah satu pengisytiharan akan kemunafikan orang-orang munafik, juga satu rakaman hujah ke atas mereka agar mereka tidak berkata nanti bahawa kami tidak tahu bahawa Allah Taala tidak suka perbuatan موالاة   orang-orang kafir.

Imam al-Tabari menyatakan, “ini adalah larangan daripada Allah ke atas hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak berakhlak dengan akhlak orang-orang munafik yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman rapat ( أولياء ) dengan membelakangkan orang-orang beriman.

-Ketiga ialah Surah Ali Imran ayat 118: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” ( بطانة ) (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.”

Imam al-Tabari menyatakan, dalam menafsirkan ayat di atas, “janganlah kamu mengambil sebagai teman rapat ( أولياء ), orang-orang selain daripada seagama denganmu, iaitu selain orang-orang beriman. Hanyasanya Allah menggunakan perkataan بطانة sebagai perumpamaan bagi sesuatu yang menyelimuti perut seseorang, dari sudut mengetahui rahsia-rahsianya”.

Ibnu Asyur pula menafsirkan بطانة itu sebagai baju dalam. Ini membayangkan hubungan intim dan rapat begitu sekali.

-Keempat ialah Surah al-Maidah ayat 51: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat ( أولياء ), kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya ( أولياء  ), maka sesungguhnya ia adalah daripada golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.”

Imam al-Qurtubi, dalam tafsirnya, menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan hukum memutuskan موالاة orang-orang Yahudi dan Nasrani secara syarak dan ia kekal hingga ke hari kiamat.

4. Jelas sekali, secara mantuq, terdapat perkataan larangan dalam keempat-empat ayat di atas. Hukum asal bagi setiap larangan ialah haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Imam Syafie menyatakan perkara ini dengan begitu jelas dalam kitab al-Umm, bahawa setiap yang Allah larang itu menunjukkan haram, sehingga datang dalil yang menunjukkan bahawa Allah menghendaki selain haram.

5. Menurut Dr Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Usul Fiqh Islami, bahawa pendapat yang masyhur daripada mazhab-mazhab ulama, seperti al-Amidi, as-Syafie, Ibnul Hajib dan al-Qarafi, bahawa setiap larangan yang menunjukkan hukum haram itu menuntut pemberhentian daripada perbuatan haram tersebut secara serta merta dan berterusan.

6. Selain empat ayat di atas, terdapat banyak lagi ayat-ayat yang membawa maksud larangan terhadap perbuatan موالاة orang kafir, secara mafhum. Ayat-ayat itu seperti berikut, sebagai contoh:

-Surah al-Maidah ayat 80 dan 81: “Engkau melihat banyak daripada kalangan mereka menjadikan orang-orang kafir teman rapat ( أولياء ) mereka. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka (pada hari akhirat kelak) iaitu kemurkaan Allah menimpa mereka, dan mereka pula tetap kekal di dalam azab (neraka). Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman rapat ( أولياء  ), akan tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik.”

-Surah al-Taubah ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi auliyak bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”

-Surah al-Mujadilah ayat 22: “Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda akan nikmat pemberianNya. Merekalah golongan Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang berjaya.”

-Surah an-Nisa’ ayat 138-139: “Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya; (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya).”

-Surah al-Mumtahanah ayat 1: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) yang sampai kepada kamu; mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah (s.a.w) dan juga mengeluarkan kamu (dari Tanah Suci Makkah) disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. (Janganlah kamu berbuat demikian) jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanKu dan untuk mencari keredaanKu. (Tidak ada sebarang faedahnya) kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang Aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan (ingatlah), sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul.”

-Surah al-Anfal ayat 73: “Dan orang-orang yang kafir, setengahnya menjadi auliyak (penyokong dan pembela) bagi setengahnya yang lain. Jika kamu (wahai umat Islam) tidak melakukan (perkara yang sama iaitu saling menjadi auliyak sesama kamu) itu, nescaya akan berlakulah fitnah (kekacauan) di muka bumi dan kerosakan yang besar.”

-Surah al-Maidah ayat 55 dan 56: “Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan Allah itulah yang tetap menang.”

7. Menurut az-Zinjani, dalam kitabnya تخريج الفروع على الأصول , Mazhab Syafie menjadikan situasi tergabungnya banyak dalil bagi sesuatu hukum itu sebagai pentarjih ke atas dalil yang bertentangan. Jelas sekali, dengan tergabungnya sekian banyak dalil, daripada nas al-Quran, maka pengharaman موالاة orang kafir sebagai pemimpin adalah hukum yang kuat dan rajih, jikalah ada di sana sebarang dalil yang bertentangan.

8. Jumhur para ulama bersepakat atas kaedah yang bermaksud, “Pengajaran itu berdasarkan lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus”, terutama sekali apabila tiada sebarang dalil yang bertentangan. Ini disebut dengan jelas oleh as-Subki, rahimahullah, dalam kitabnya الأشباه والنظائر , “Apabila kamu sudah mengetahui bahawa yang lebih rajih di sisi kami ialah mengiktiraf pengajaran daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus, maka kami tidak beriktikad yang umum itu bagi semua yang datang dan terbit, sebaliknya kami hanya mengumumkan apabila tiada (dalil) penentang”. Jelas sekali dalil-dalil pengharaman perbuatan melantik kafir sebagai pemimpin ini tidak mempunyai dalil penentang (yang bertentangan) yang setara, sehingga perlu dikhususkan dalil-dalil itu dengan sebab yang khusus seperti Sebab Nuzul yang dibawakan oleh pihak yang mengatakan hukum asal perbuatan موالاة orang kafir sebagai pemimpin itu harus.

9. as-Subki juga menambah, bahawa lafaz yang umum tidak dikhususkan dengan hanya sekadar adanya Sebab Nuzul yang khusus ke atas lafaz yang umum itu, malah ia memerlukan penelitian yang lebih lanjut dari sudut tema kontekstual ayat itu serta bukti-bukti lain ( السياق والقرائن ) yang mampu menjelaskan kehendak Allah Taala daripada ayat itu.

10. Surah al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil”, tidak boleh menjadi dalil yang bertentangan dengan dalil-dalil di atas, kerana ia menyentuh perbuatan berbuat baik dan berlaku adil atau disebut sebagai مبرة , bukan persoalan موالاة . Konteksnya amat berbeza.

11. Dari sudut Sunnah pula, menurut Dr Abdul Karim Zaidan, dalam kitabnya أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام , Imam al-Kasani menyebut dalam kitabnya بدائع الصنائع , sebuah hadith yang bermaksud, “Apabila mereka menerima akad zimmah, maka beritahulah mereka bahawa bagi mereka apa yang diperoleh orang Islam dan ke atas mereka apa yang ditanggung oleh orang Islam”.

12. Bagaimanapun, Dr Abdul Karim Zaidan tidak melihat jawatan sebagai pemimpin yang menentukan dasar dan peraturan negara itu sebagai hak bagi rakyat beragama Islam, lebih-lebih lagilah rakyat yang tidak beragama Islam. Jawatan pemimpin adalah pertanggungjawaban, bukan hak. Maka penggunaan hadith ini sebagai dalil menunjukkan hak sama rata kafir untuk menjawat jawatan pemimpin tidak terpakai.

13. Selain itu, Rasulullah S.A.W. tidak pernah mengangkat seorang kafir sebagai pemimpin ke atas para sahabat, dalam konteks kepimpinan yang menentukan dasar dan peraturan ke atas para sahabat. Adapun bantuan yang diperoleh Rasulullah S.A.W. menerusi beberapa individu kafir dalam beberapa peristiwa seperti kemasukan Baginda ke Mekah dari Taif dengan perlindungan Mut’im bin Adiy, bantuan Abdullah bin Uraiqit semasa peristiwa hijrah dan sebagainya, maka yang demikian itu bukan sebagai pemimpin yang dibincangkan dalam skop perbahasan nota ini.

14. Ibnu Kathir membawakan satu riwayat, dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Surah Ali Imran ayat 118, bahawa dikatakan kepada Saidina Umar bin al-Khattab, bahawa di sini ada seorang budak daripada penduduk Hirah (bukan Islam), dia kuat hafazan dan pandai menulis, apakah kalau kamu mengambilnya sebagai penulis (urusan pentadbiran Khilafah). Maka berkatalah Umar, “Jika begitu bermakna aku mengambil بطانة (orang dalam) selain mukminin”. Maksudnya Umar menafsirkan perbuatan mengambil budak kafir sebagai penulis sebagai melanggar larangan Allah Taala dalam ayat 118 Surah Ali Imran, maka sudah tentu mengambil mereka sebagai pemimpin lagilah ditolak Umar.

15. Dr Surahman Hidayat dalam tesis kedoktorannya yang bertajuk التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة ( Kehidupan Bersama Di Antara Muslimin dan Selain Mereka Dalam Satu Negara) menegaskan, “Sebagaimana telah tetap prinsip kesamarataan dalam kalangan warganegara ( المواطنين ) dalam kerangka undang-undang menurut hadith “… bagi mereka apa yang diperoleh muslimin, dan ke atas mereka apa yang dipertanggungjawab ke atas muslimin”, begitulah juga telah tetap prinsip bahawa pemerintahan ( الولاية ) dan keketuaan ( الإمرة ) adalah milik khusus orang Islam menurut nas-nas al-Quran..”. Beliau lalu membawakan ayat 59 Surah an-Nisa’, ayat 28 Surah Ali Imran, ayat 141 Surah an-Nisa’. Menurut beliau lagi bahawa jawatan kepimpinan negara adalah jawatan keagamaan, untuk menjaga agama dan mentadbir dunia. Penyerahan jawatan kepimpinan negara kepada orang bukan Islam bermakna pemberian kekuasaan kepada bukan Islam ke atas orang Islam dan pemberian kepimpinan hala tuju politik Islam kepada mereka yang tidak beriman dengannya, yang nescaya akan memudaratkan akidah negara dan maslahat rakyat akibat daripada penalaan yang tidak menepati ideologi negara.

16. Kesimpulan daripada perbahasan di atas ialah hukum asal melantik orang kafir sebagai pemimpin adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ‘dhawabit’ tertentu. Bukan sebaliknya iaitu harus, kecuali dalam keadaan tertentu dengan syarat tertentu.

17. Berdasarkan situasi-situasi tertentu, menurut ‘dhawabit’ tertentu, hukum haram ini tidak dinafikan boleh berubah kepada harus. Bagaimanapun, perubahan itu tidak berlaku secara mudah-mudah. Terdapat beberapa perkara perlu diberi perhatian.

-Di dalam kitab al-Furuq, al-Imam al-Qarafi menyatakan bahawa syariat lebih berhati-hati ( الإحتياط ) dalam konteks perubahan hukum daripada pengharaman kepada pengharusan, mengatasi hati-hati dalam konteks perubahan hukum daripada pengharusan kepada pengharaman. Berdasarkan kaedah ini, adalah suatu yang janggal untuk merubah hukum pengharaman perbuatan melantik kafir sebagai pemimpin, yang sabit dengan banyak nas (dalil), kepada hukum pengharusan tanpa dalil yang bertentangan yang setara dengan dalil pengharaman, atau tanpa ‘dhawabit’ yang jelas.

-Salah satu alasan yang digunakan untuk mengharuskan perlantikan pemimpin kafir ialah mengatakan bahawa wakil rakyat tidak berfungsi sebagai pemimpin atau ‘wilayah ammah’, kerana mereka hanya mewakili kawasan Parlimen mereka sahaja, bukan keseluruhan rakyat. Alasan ini sebenarnya tidak tepat. Menurut laman sesawang Parlimen Malaysia, Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Selain itu, wakil rakyat bukan sahaja mewakili rakyat dalam kawasan Parlimennya, malah mewakili partinya. Maka persoalan dasar dan hala tuju parti tersebut juga perlu diambil kira dalam menentukan fungsi dan kuasa yang dimainkan oleh setiap wakil rakyat. Noktah yang paling penting ialah anggota Parlimen mempunyai kuasa secara kolektif dalam memilih seorang Perdana Menteri yang merupakan ‘Wilayah Ammah’ yang disyaratkan beragama Islam.

-Persoalan dominasi suara dalam Parlimen juga perlu diambil kira. Dari sudut realiti, suara wakil rakyat Islam di Parlimen sudah pun terbukti terpecah ke dalam beberapa buah parti yang gagal untuk bersepakat dalam perkara-perkara menyentuh kedaulatan dan kesucian agama Islam. Oleh itu, hukum melantik wakil rakyat kafir perlu mengambil kira dominasi suara mereka yang sudah terbukti mampu bersepakat merentas parti, seperti dalam isu Kalimah Allah dan pindaan penambahbaikan Undang-undang Syariah. Persoalan dominasi dalam Siyasah Syariyah disebut oleh para ulama dengan beberapa istilah seperti Syaukah, Sultan Qohir, Asobiyah Gholibah dan sebagainya. Perkara ini termasuk dalam skop melihat implikasi fatwa ( النظر إلى المآلات ).

-Persoalan seterusnya ialah hal keadaan mustafti (orang yang meminta fatwa), iaitu tahap komitmen umat Islam dengan agamanya. Dalam keadaan terdapat sesetengah pendokong politik kepartian yang begitu ghairah mempromosikan calon kafir yang terkenal dengan agenda sekular, liberal, LGBT, menentang Undang-undang Syariah dan seumpamanya, tindakan meninggalkan hukum asal pengharaman akan membuka pintu ke arah ( الذرائع ) kemudaratan yang lebih besar ke atas kedudukan agama Islam di negara ini.

18. Sebagai penutup, Syeikh Asyraf Abdul Mun’im dalam artikelnya bertajuk مبادئ في السياسة الشرعية menegaskan, “Walaupun macam mana sekalipun hukum dharurat, sesungguhnya hukum asal hendaklah tidak diabaikan selama-lamanya”. Ini terbukti apabila hukum dharurat itu sendiri mempunyai kaedah yang amat menjaga paksi hukum asal kekal mempunyai pengaruh dan kekal sebagai paksi. Sebagai contoh walaupun jarak antara haram memakan bangkai dan wajib memakannya begitu jauh, kaedah menetapkan tidak dimakan bangkai itu kecuali sekadarnya, sebagai menjaga hukum asal sebagai paksi.

 

Seremban, 18 Sya’ban 1439 / 4 Mei 2018

Advertisements

Melayu Belum Merdeka

Standard

Merdeka bukan sahaja bermaksud bebas daripada penjajahan, malah menurut Kamus Dewan, ia juga membawa erti tidak bergantung pada yang lain dan berdiri sendiri.
Secara mudah boleh difahami bahawa bangsa yang merdeka mestilah mempunyai kemampuan untuk berdikari, tanpa bergantung pada pihak lain untuk hidup. Itulah makna kemerdekaan hakiki.

 
Awal-awal rencana ini lagi satu soalan panas perlu dilontarkan kepada umat Melayu; benarkah kita tidak bergantung pada orang lain untuk hidup? Hakikatnya beras, tepung, gula, minyak masak dan garam berada dalam genggaman kemas monopoli kaum Cina. Merdekakah kita?

 
Merdekakah kita jika bahan binaan rumah yang merupakan keperluan asasi untuk hidup dikawal sepenuhnya orang Cina?

 
Jika saudara tidak tersentak dengan soalan itu, maka sebenarnya saya terlupa untuk menambah fakta iaitu selepas 60 tahun. Merdekakah kita, jika selepas 60 tahun memerintah negara sendiri, makanan asasi dan rumah tempat perlindungan kita masih dikawal oleh orang Cina?

 
Jika saudara mengatakan bahawa mereka juga rakyat Malaysia dan kita saling perlu memerlukan, maka saya ingin mengatakan bahawa sekurang-kurangnya hakikat pahit yang mesti ditelan ialah orang Melayu belum merdeka berdasarkan definisi Kamus Dewan itu. Kita bercakap tentang diri kita dan kaum kita.

 
Mahukah kita senaraikan lagi barangan keperluan lain yang turut kita bergantung harap pada kaum lain? Senarai itu akan jadi panjang dan perasaan akan jadi tidak keruan melihatnya nanti.

 
Tetapi orang yang khayal memang tidak sukakan realiti kebenaran yang akan menyentap khayalannya. Sebahagian pembaca rencana ini kemungkinan sudah ada yang ingin menamatkan bacaan, kerana rasa menyampah untuk menelan hakikat yang pahit.

 
Mengapakah ini berlaku? Sudah tentu terdapat banyak faktor yang menyumbang.
Bagaimanapun, dalam rencana pendek ini, kita mahu menumpukan perhatian kepada gelagat orang-orang politik masa kini. Apakah perkara ini menjadi bahan perjuangan mereka?

 
Kurangnya sambutan generasi anak muda Melayu untuk mendaftar sebagai pemilih memberikan satu petunjuk nyata bahawa mereka sudah tidak berminat dengan isu politik tanah air.

 
Ini semua kerana gelagat orang-orang politik Melayu yang membosankan, aksi percakaran dan perkelahian yang tidak produktif, melainkan mengandungi keuntungan sempit bagi individu dan parti berkaitan.

 
Mengapa fenomena yang sama tidak berlaku kepada generasi anak muda Cina? Jawapannya ialah wujudnya kesepakatan orang-orang politik Cina daripada pelbagai parti politik untuk menjaga kepentingan orang Cina.

 
Bahkan amat jelas sekali mereka sudah ada agenda bersama yang jitu sejak sebelum merdeka lagi. Ini terbukti pada kekukuhan jaringan institusi pendidikan dan perniagaan mereka, yang menjadi faktor penyatu dan pemacu agenda politik orang Cina.

 
Parti hanyalah buah catur yang digerakkan menurut agenda bersama orang Cina. Oleh sebab itu, tidak kiralah parti apa pun yang menang, sama ada ia MCA, DAP ataupun Gerakan, orang Cina tetap untung.

 
Berbeza dengan politik orang Melayu. Agenda nasional yang dikatakan untuk memajukan orang Melayu akhirnya disumbat dalam kerangka kepentingan politik kepartian.

 
Bukan rahsia lagi bahawa segala bantuan pembangunan disalurkan melalui saluran parti di seluruh negara. Jabatan Pembangunan Persekutuan untuk negeri Kelantan sebagai contoh, ditubuhkan sebaik sahaja Kelantan jatuh ke tangan PAS.

 
Pada hari ini, bukan sahaja kita rasa “semak” dengan jawatan politik yang tidak signifikan kecuali menjaga kepentingan parti semata-mata, malah isu-isu yang dibangkitkan juga tidak signifikan bagi kemerdekaan hakiki orang Melayu. Semuanya kerana kepentingan sempit parti.

 
Ringkasnya, agenda kemerdekaan hakiki bagi orang Melayu tergadai dalam persengketaan politik kepartian orang-orang Melayu sendiri. Orang Melayu tidak mempunyai satu badan yang bebas kepartian, yang memastikan agenda kemerdekaan hakiki mereka terlaksana tanpa mengira perbalahan kepartian yang tidak akan reda.

 
Mungkin sebahagian kita akan mempersoalkan, benarkah pemimpin kita zaman merdeka dahulu ada agenda kemerdekaan yang hakiki, dengan matlamat untuk berdiri atas kaki sendiri dalam soal keselamatan makanan dan perlindungan asasi?

 
Ia satu persoalan yang amat menarik untuk dikaji. Bagaimanapun, telah dinyatakan di atas bahawa rencana ini hanya mahu menumpukan perhatian pada gelagat orang-orang politik Melayu masa kini.

 
Berbalik kepada isu praktis yang menyumbat agenda kemerdekaan hakiki orang Melayu yang besar ke dalam acuan politik kepartian yang sempit, akhirnya terbentuk dua pola kelakuan politik orang Melayu.

 
Pertama ialah pola kelakuan berpaksikan habuan material. Segala khazanah kekayaan negara berpusat pada parti yang memerintah, maka segala juak-juak yang berkerumun, turun naik pangkat, hanya kerana habuan material semata-mata.

 
Pola kelakuan jijik ini secara automatik melahirkan pola kelakuan politik kedua yang berpaksikan dendam kesumat, perasaan tidak puas hati kerana tidak mendapat habuan material yang menjadi kiblat politik semasa.

 
Dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi ini mudah sahaja hilang jika ada yang menghulurkan habuan. Di Malaysia, bukan sahaja individu politikus boleh dibeli, bahkan parti sekalipun boleh diletakkan harga.

 
Oleh sebab itu, tidak menghairankan apabila kita lihat sebahagian politikus Melayu yang sudah terbuang daripada pemilihan parti atau sudah punyai rekod perkhidmatan yang buruk, masih terus hidup hayat politiknya, kerana ada yang membiaya demi kepentingan parti terbabit, hatta kepentingan parti Cina sekalipun.

 
Apabila kita bercakap tentang agenda kemerdekaan hakiki bagi orang Melayu, kita sedang bercakap mengenai prinsip. Prinsip harga dan maruah diri, prinsip keselamatan makanan, prinsip tempat berlindung bagi keluarga (rumah) dan sebagainya.
Melanggar prinsip atau mengetepikannya, akan membawa kepada kemusnahan, kejatuhan, malah kepupusan sesuatu bangsa di muka bumi ini.

 
Politik kepartian yang melampau dalam kalangan kebanyakan orang politik Melayu pada hari ini telah menggadaikan prinsip dan nilai suci yang diajarkan oleh agama.

 
Kiblat mereka bukan lagi perintah Allah dan Rasul. Kiblat mereka ialah habuan material. Maka sudah tentu dan pasti, tuan yang mereka sembah ialah golongan kapitalis yang tidak pernah kehabisan duit untuk menghulur. Dan kita semua tahu siapakah 99% bangsa kapitalis di Malaysia ini.

 
Firman Allah Taala dalam Surah an-Nisa’ ayat 138-139 yang bermaksud:
“Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya; (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya).”

 
Ayat itu menyebut sifat orang munafik yang meninggalkan orang-orang beriman demi mengejar kemuliaan dan kemegahan bersama orang-orang kafir. Meninggalkan agenda kemerdekaan hakiki orang Melayu demi mengejar habuan material di sisi pembiaya politik, menepati sifat kemunafikan dalam ayat itu.

 
Kesimpulan yang saya ingin ketengahkan di sini ialah politik kepartian orang Melayu sudah menjadi gelanggang perebutan kuasa yang kos persaingannya mengikat pemain-pemain yang terlibat agar menurut telunjuk pembiaya, bukan memenangkan agenda bangsa.

 
Jadi apakah jalan keluar daripada situasi “dicucuk hidung” ini? Jelas sekali memenangkan satu parti ke atas satu parti lain bukan jalan keluar, selagi kuasa ekonomi berada di tangan bukan Melayu.

 
Jangan kata Pakatan Harapan apatah lagi Barisan Nasional, malah Gagasan Sejahtera pun jika ditakdirkan menang, tidak akan boleh beroperasi dengan baik untuk memerdekakan orang Melayu dengan kemerdekaan hakiki, selagi kuasa ekonomi berada di tangan orang lain.

 
Persoalan ini terlalu mendasar. Ia mengenai krisis kepimpinan dan masa depan orang Melayu. Ia bukan sekadar konflik antara parti lagi.

 
Sekali lagi, orang yang suka berkhayal pasti tidak senang dengan hakikat ini, mahu meneruskan khayalan untuk berjuang memenangkan parti khayalan masing-masing.

 
Krisis ini memerlukan kepimpinan baharu. Para pemain politik Melayu masa kini akan kekal mengheret kita dalam permainan lama, yang memasung selama-lamanya kemerdekaan hakiki orang Melayu.

 
Selagi parti politik dijadikan paksi, selagi itulah agenda orang Melayu disiat-siat agar muat dalam kotak kepentingan politik sempit, selagi itulah kita dibawa berputar dalam kitaran yang sama oleh politikus Melayu sedia ada.

 
Krisis ini bukan sahaja menuntut kepimpinan baharu dari segi wajah dan batang tubuh. Tetapi ia menuntut kepimpinan yang berani untuk membuat arus baharu. Berani dan sanggup berkorban membayar harga satu perjuangan mulia yang telah dikhianati selama ini, dan seterusnya punyai jiwa besar untuk memulakan perjalanan yang jauh.

 
Kita perlukan kepimpinan yang mampu membebaskan diri daripada pengaruh politik kepartian. Kepimpinan yang bukan sahaja ikhlas membangunkan masyarakat dengan agenda yang jelas bermanfaat, bahkan yang lebih penting kepimpinan yang bijak menolak usaha “rampasan” dan “sabotaj” program-program yang bagus oleh politikus dan parti yang oportunis.

 
Biar program kecil dan sederhana, asalkan merdeka. Tiada yang mustahil jika ada kehendak dan kemahuan yang kuat. Apatah lagi jika kehendak dan kemahuan yang kuat ini berjaya disatukan dan diselaraskan antara jutaan anak bangsa yang ikhlas di luar sana.

 
Kita sentiasa percaya pada kata-kata motivasi dalam bisnes, yang menganjurkan permulaan yang kecil dengan modal kecil, meniup semangat dan kemahuan waja untuk mencapai kejayaan. Akhirnya dengan kata-kata itu terbukti sudah ramai orang berjaya dalam bisnes mereka.

 
Tetapi mengapa dalam soal politik, kita miskin kepercayaan pada itu semua? Pelik apabila dalam soal politik, orang Melayu lebih percaya pada kata-kata ringgit.

 
Inilah yang saya maksudkan sebagai jiwa besar untuk memulakan perjalanan jauh, demi sebuah perjuangan memerdekakan anak bangsa dengan kemerdekaan yang hakiki.

 
Langkah pertama bagi sesiapa yang mahukan kemuliaan dan darjat tinggi pejuang kemerdekaan hakiki ini, ialah memerdekakan diri sendiri daripada sebarang ketundukan dan kehambaan, selain daripada pengabdian diri kepada Allah. Hawa nafsu adalah sembahan pertama yang menunggu di perjalanan untuk menyelewengkan agenda asal yang suci ini.

 
Merdeka adalah sifat asal seorang muslim. Semenjak turunnya wahyu yang pertama, Islam bukan sahaja membebaskan muslim daripada perhambaan sesama manusia, bahkan menguasakan dirinya untuk berubah ke arah lebih baik dan memimpin umat manusia lain.

 
Kita perlukan pemimpin yang mampu membawa masyarakat Melayu kembali kepada Islam dan keluar daripada kepompong politik kepartian. Islam jika dilaksanakan dalam segenap sudut kehidupan, mampu menguasakan orang Melayu untuk meraih kemerdekaan yang hakiki dan menamatkan situasi krisis dipermainkan oleh orang lain masa kini.

Kedaulatan Negara Umat Islam Tergadai Akibat Melanggar 12 Ayat al-Quran

Standard

Terbukti di sepanjang sejarah, bencana yang menimpa umat Islam akibat mengabaikan 12 ayat ini.

Situasi negara-negara umat Islam di dunia yang diceroboh dan diperkosa maruah rakyatnya adalah akibat daripada tindakan pemimpin umat Islam sendiri, yang melanggar satu perintah Allah Taala yang diulang-ulang dalam al-Quran sekurang-kurangnya 12 kali. Tanah Melayu ini tidak terkecuali.

Ayat-ayat tersebut ialah:

1) Surah Taubah ayat 71
¨Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi teman rapat bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.¨

2) Surah al-Maidah ayat 51
¨Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah daripada golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.¨

3) Surah al-Maidah ayat 55 dan 56
¨Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan Allah itulah yang tetap menang.¨

4) Surah Ali Imran ayat 28
¨Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali.¨

5) Mujadilah ayat 22
¨Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda akan nikmat pemberianNya. Merekalah golongan Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang berjaya.¨

6) Nisa´ ayat 144
¨Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyeksa) kamu?¨

7) al-Maidah ayat 80 dan 81
¨Engkau melihat banyak daripada kalangan mereka menjadikan orang-orang kafir teman rapat mereka. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka (pada hari akhirat kelak) iaitu kemurkaan Allah menimpa mereka, dan mereka pula tetap kekal di dalam azab (neraka). Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman rapat, akan tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik.¨

8) an-Nisa´ 141
¨dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengatasi orang-orang yang beriman.¨

Pernyataan bahawa Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang kafir itu membawa maksud larangan terhadap orang-orang beriman agar tidak menjadikan orang-orang kafir itu berkuasa ke atas mereka.

9) Ali Imran ayat 118
¨Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu (orang-orang kafir) menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.¨

10) al-Mumtahanah ayat 1
¨Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) yang sampai kepada kamu; mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah (s.a.w) dan juga mengeluarkan kamu (dari Tanah Suci Makkah) disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. (Janganlah kamu berbuat demikian) jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanKu dan untuk mencari keredaanKu. (Tidak ada sebarang faedahnya) kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang Aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan (ingatlah), sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul.¨

11) al-Mumtahanah ayat 4
¨Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim (a.s) dan pengikut-pengikutnya – contoh ikutan yang baik, semasa mereka berkata kepada kaumnya (yang kufur ingkar): “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah; kami kufur ingkarkan (segala penyembahan) kamu dan (dengan ini) nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata”

12) al-Anfal ayat 73
¨Dan orang-orang yang kafir, setengahnya menjadi auliyak (penyokong dan pembela) bagi setengahnya yang lain. Jika kamu (wahai umat Islam) tidak melakukan (perkara yang sama iaitu saling menjadi auliyak sesama kamu) itu, nescaya akan berlakulah fitnah (kekacauan) di muka bumi dan kerosakan yang besar.¨

Keizinan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir hanyalah bagi mereka yang tidak memusuhi Islam, seperti yang terdapat dalam Surah al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimanapun, satu ayat ini tidak boleh memadamkan perintah dalam 12 ayat di atas.

Apakah masa depan yang kita harapkan daripada para pemimpin yang lebih mesra dan lunak dengan orang-orang kafir dan dalam masa yang sama licik menipu dan mengkhianati saudara seIslamnya? Sesetengahnya menggadaikan kekayaan negara kepada negara kafir yang terkenal dengan kezaliman ke atas umat Islam. Sesetengah yang lain bermati-matian mempertahankan parti dan NGO yang matlamat penubuhannya ialah menurunkan status agama Islam setara dengan agama lain di negara ini.

Kita mahu maju dan mahu kekal berdaulat. Tetapi situasi kini menghendaki kita memilih salah satu; kedaulatan atau kemajuan. Mana satukah pilihan kita?

#masyarakatberprinsip

Lasak Perasaan

Standard

Saya kongsikan tiga pengalaman, yang memberikan kita pengajaran tentang adab menghormati orang tua dengan cara melasakkan perasaan.

Lebih kurang dua tahun lepas, saya pernah menegur seorang pemuda atas suatu kesalahannya. Saya berbuat demikian menerusi panggilan telefon, bukan melalui mesej. Ketika sedang bercakap itu, tiba-tiba talian terputus. Saya bersangka baik. Tetapi yang penting ialah sejak dari detik itu, sikap pemuda itu terhadap saya telah berubah, daripada seorang yang ramah dan biasa singgah di rumah saya, kepada seorang yang tidak membalas mesej dan langsung tidak berhubung dengan saya. Itu diluar kebiasaannya, bukan dia yang saya kenali selama ini. Mungkin kesalahan yang saya tegur itu bukan satu kesalahan padanya. Tidak mengapalah, tetapi yang penting dia telah merajuk. Terkini, saya dapat tahu dia telah menghantar satu dokumen ke rumah saya -yang saya minta melalui orang lain kerana dia tidak membalas mesej saya- dua bulan lepas, tanpa memberikan apa-apa mesej kepada saya tentang perkara itu. Beza umur saya dengan pemuda itu hampir 20 tahun.

Hampir 20 tahun lalu juga, ketika saya berada dihujung usia 20an, saya dipanggil oleh A, seorang yang lebih tua daripada saya hanya empat tahun. Saya memandu sejauh 50 km semata-mata menyahut panggilannya untuk bertemu, kerana katanya ada perkara penting yang mahu dibincangkan. Setelah bertemu, saya dimuhasabah dan ditegur atas satu kesalahan yang saya tidak lakukan. Katanya, dia mendapat aduan daripada seseorang bahawa saya enggan bercakap dengan ibu mertua saya melalui telefon, satu perbuatan yang tidak beradab. Sebenarnya terdapat salah faham yang sangat besar tentang insiden yang A maksudkan. Apa cerita sebenarnya? Tidak perlulah saya ceritakan di sini, kerana panjang pula nanti. Tetapi yang penting ialah A tidak meminta penjelasan saya terlebih dahulu dan itu memang jelas kesilapannya yang menyebabkan saya terpaksa memandu sejauh itu untuk suatu yang tidak patut saya terima. Saya amat kecewa pada masa itu, tetapi hubungan saya dengan A tidak berubah sedikit pun. Saya tidak melayan perasaan kecewa itu dengan merajuk. Saya tetap meneruskan perhubungan seperti biasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku kerana satu sebab; saya hidup untuk memperjuangkan agama ini dan saya tidak boleh melakukannya bersendirian dan A merupakan salah seorang rakan soleh yang boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk perjuangan suci ini. Agenda ini lebih besar dan lebih penting berbanding perasaan saya. Saya kuburkan perasaan kecewa itu, demi satu matlamat yang lebih besar, yang kerananya saya hidup. Saya mesti lasak perasaan.

Satu lagi peristiwa ialah saya pernah mendapat persetujuan daripada B, seorang yang lebih tua daripada saya hanya dua tahun, untuk melabur dalam satu projek. Beberapa kali saya berbincang dengannya, diakhiri dengan pembentangan satu kertas kerja projek tersebut. Dia setuju untuk melabur. Saya pun berhenti kerja, seperti yang dirancang, dan terus memulakan projek tersebut. Tetapi selepas sebulan, ternyata B telah berubah fikiran dan langsung tidak memberikan walau satu sen pun. Tidak perlulah kita bincang tentang perjanjian bertulis atau tidak dan sebagainya, sebab yang penting saya ingin sampaikan di sini ialah tentang lasak perasaan.

Enam bulan saya menganggur. Sepanjang tempoh itu saya menggunakan duit pinjaman isteri, yang dibuat untuk ubah suai rumah, untuk sara hidup. Akhirnya saya terpaksa meminjam 15 ribu ringgit untuk menyiapkan ubah suai dan sehingga sekarang saya masih membayar 500 ringgit sebulan sebagai ansuran. Untuk makluman, ubah suai rumah saya bukan untuk mencantikkan rumah, tetapi untuk menambah bilik rumah yang asalnya hanya dua (rumah kayu kampung yang kecil) kepada empat bilik. Satu keperluan, bukan kemewahan.

Saya amat kecewa dengan sikap B. Tetapi perhubungan saya dengannya tidak pernah keruh, sebaliknya berjalan seperti biasa. Ini semua kerana satu sebab; saya hidup untuk memperjuangkan agama ini dan saya tidak boleh melakukannya bersendirian dan B merupakan salah seorang rakan soleh yang boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk perjuangan suci ini. Agenda ini lebih besar dan lebih penting berbanding perasaan saya. Saya kuburkan perasaan kecewa itu, demi satu matlamat yang lebih besar, yang kerananya saya hidup. Saya mesti lasak perasaan.

A dan B telah melakukan satu kesalahan ke atas saya, tetapi itulah satu-satunya kesalahan yang saya ingat, kerana selain dari itu, mereka telah melakukan banyak kebaikan kepada saya. Dan yang lebih penting, merekalah rakan seperjuangan saya. Agenda perjuangan lebih penting daripada perasaan dan kepentingan peribadi. Kita mesti lasak perasaan, agar kerja berpasukan boleh terus gencar.

Menariknya, A dan B hanya lebih tua empat dan dua tahun sahaja daripada saya. Saya lasak perasaan dan hormati mereka kerana lebih tua. Manakala pemuda yang saya tegur itu, lebih muda hampir 20 tahun. Berkali gandalah dia patut lasak perasaan dan menghormati saya, walaupun saya tidak meminta dan tiada kepentingan.

Kemungkinan perangai merajuk dan sensitif ini berpunca daripada personaliti masing-masing. Ada orang yang sisi emosinya lebih kuat berbanding sisi rasionalnya. Untuk orang sebegini, dia kena mujahadah melawan perasaan, sehingga dapat mencapai tahap lasak perasaan. Lasak perasaan bukan satu kepura-puraan. Lasak perasaan adalah satu akhlak; sikap memaafkan kesalahan orang dan berjiwa besar. Lasak perasaan bukan “manis di mulut, busuk di hati”. Sebaliknya ia adalah satu kondisi jiwa yang merdeka. Merdeka daripada tunduk kepada hawa nafsu yang menurut perasaan.

Kemungkinan juga perangai merajuk ini berpunca daripada ego. Untuk orang sebegini, gerabak kehidupan dan perjuangan akan terus bergerak tanpa menunggu sesiapa. Kita mungkin rasa gerabak itu bergerak perlahan kerana ketiadaan kita, dan semakin mengecil. Tetapi hakikatnya, sesuatu yang sudah bergerak jauh meninggalkan kita memang kelihatan perlahan dan mengecil. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk generasi muda.

Pokemon Go: Antara hukum dan tasawur

Standard

Tasawur kita tentang Islam tidak sama seperti tasawur para sahabat. Saya maksudkan tasawur, bukan kefahaman. Kefahaman tidak sama dengan tasawur. Tasawur lebih halus daripada kefahaman.

Sebagai contoh, kita boleh memahami keadaan hutan jika diberikan beberapa fakta dan data tentangnya. Tetapi tasawur hanya diperoleh apabila ada gambar hutan. Tasawur itu menjadi lebih jelas lagi jika kita pergi masuk hutan dan mengalami sendiri kehidupan di dalamnya.

Menariknya, kita tidak perlu khayalan “time machine” untuk berada bersama-sama para sahabat di zaman Rasulullah S.A.W., untuk merasai dan mendapatkan tasawur yang sama seperti mereka.

Ini kerana, penceritaan al-Quran dan hadith, serta “athar” daripada sahabat, menggunakan pendekatan yang memudahkan kita menggambarkan keadaan mereka; peristiwa yang mereka lalui, perasaan dan suasana masyarakat ketika itu.

Pendekatan ini memperhaluskan kefahaman yang mendatar di permukaan dan memberikan kita gambaran atau tasawur yang lebih hampir seperti yang mereka punyai.

Mari kita lihat contoh kata-kata Anas R.A., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات

Maksudnya:

“Daripada Anas R.A., beliau berkata: Sesungguhnya kamu beramal dengan amalan yang pada penglihatan kamu ia lebih kecil daripada sehelai rambut, sedangkan kami melihatnya pada zaman Nabi S.A.W. salah satu pemusnah (seperti dosa besar)”

Mesej yang ingin disampaikan oleh Anas R.A. kepada generasi tabiin dalam “athar” itu ialah tasawur yang berbeza antara para sahabat dan para tabiin; suatu kesalahan yang dilihat atau dinilai amat remeh di sisi tabiin, tetapi di sisi sahabat kesalahan itu dilihat macam dosa besar.

Anas R.A. menggunakan saiz sehelai rambut sebagai perumpamaan untuk membayangkan betapa kecil dan remehnya kesalahan itu pada tasawur tabiin. Sebaliknya beliau menggunakan istilah “mubiqat” yang dirujuk kepada dosa besar, bagi membayangkan betapa besarnya kesalahan yang sama di sisi para sahabat.

Contoh yang lain ialah hadith Rasulullah S.A.W. yang menyatakan perbezaan pahala antara solat berseorangan dan solat berjemaah, sebanyak 27 kali ganda. Jika sekadar hadith ini sahaja, kita hanya mendapat kefahaman tentang perbezaan itu. Tetapi untuk mendapatkan tasawur yang lebih jelas tentang kepentingan solat berjemaah, mari teliti hadith berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

Maksudnya:

“Daripada Abi Hurairah, beliau berkata: Sabda Rasulullah S.A.W.: Ingin saja aku mengarahkan didirikan solat, maka aku suruh seseorang untuk mengimaminya, kemudian aku pergi bersama beberapa orang lelaki yang membawa kayu api bagi mendapatkan mereka yang tidak hadir solat jemaah untuk aku bakar rumah-rumah mereka”

Telitilah juga “athar” berikut:

عن عبد الله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ; فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

Maksudnya:

“Daripada Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata: Sesiapa yang mahu berjumpa Allah Taala nanti selaku seorang yang muslim maka hendaklah ia solat lima waktu itu di tempat ianya dipanggil (masjid). Sesungguhnya Allah Taala mensyariatkan bagi Nabi-Nya beberapa sunnah petunjuk, dan solat lima waktu di masjid itu yang merupakan tempat ianya dipanggil adalah salah satu sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya jika kamu solat di rumah-rumah kamu seperti solatnya orang yang tertinggal ini, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan jika kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, maka nescaya telah sesatlah kamu. Sesungguhnya aku telah melihat kami (suasana para sahabat), tidak ada yang tercicir daripada solat berjemaah kecuali mereka yang terkenal dengan kemunafikannya. Sesungguhnya seseorang lelaki itu dipimpin di antara dua orang lelaki sehinggalah dapat ia didirikan dalam sof.”

Tinggalkan perbincangan mengenai hukum yang boleh dikeluarkan daripada hadith-hadith ini. Perbincangan mengenainya amat panjang.

Sebaliknya tumpukan perhatian dari sudut tasawur. Apakah gambaran yang boleh kita dapat mengenai solat berjemaah daripada hadith-hadith itu? Bagaimanakah para sahabat lihat isu solat berjemaah? Adakah gambaran atau tasawur para sahabat itu sama dengan gambaran kita sekarang?

Sudah tentu tidak sama, kecuali jika kita benar-benar hayati tasawur yang dibawa dalam hadith-hadith itu. Tasawur inilah yang boleh mengubah sikap kita. Perbincangan yang mewah tentang hukum, tidak semestinya membawa perubahan sikap. Kebiasaannya ia hanya mengayakan pengetahuan sahaja. Pengetahuan tidak sama dengan sikap. Itu sebabnya majoriti ayat al-Quran dan hadith Nabi adalah mengenai tasawur, seperti kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Ayat-ayat hukum tidak banyak.

Jika kita ingin ubah sikap, tumpu pada tasawur. Gunakan pengetahuan dan kefahaman untuk dapatkan dan kukuhkan tasawur. Jika tidak, perbincangan ilmiah hanya akan mengarang timbunan kitab, tetapi tidak “mengarang rijal” yang menterjemahkan syariat ke alam nyata.

Sebelum saya akhiri, agak-agaknyalah, adakah para sahabat akan bermain permainan-permainan dan hiburan-hiburan tidak berfaedah ini, jika ada di zaman mereka? Jawablah berdasarkan tasawur anda terhadap beberapa kerat hadith di atas, tidak perlu keseluruhan al-Quran dan Sunnah, kerana yang demikian itu akan menggayatkan anda lagi.

Nota: Saya perhatikan anak-anak muda yang baru belajar pasal dalil bukan main lagi sembang di FB. Katanya, kalau Pokemon Go itu dimainkan di komputer peribadi di meja, tidak di telefon bimbit, maka hukumnya berubah kerana berubahnya tempat dan keadaan, berubahnya “illah”. Amboi, macam budak baru dapat stereng, rasa hebat sangat, pusing sana pusing sini, siap marah-marah kat pemandu lain yang lebih berpengalaman. Hakikatnya mereka terlepas satu ilmu yang amat berharga, iaitulah tasawur yang lengkap tentang Islam seperti tasawur para sahabat. Para sahabat merupakan generasi rujukan, untuk kita memahami Islam dalam bentuk tasawur yang jelas. Tanpanya, anak-anak muda ini seolah-olah berada di awang-awangan, tiada kerangka yang jelas. Saya simpati.

Apakah Intipati Negara Islam?

Standard

Apakah intipati negara Islam?

Baru-baru ini timbul semula isu istilah negara Islam, apabila ada pihak yang mengetengahkan idea bahawa kategori negara Islam atau bukan negara Islam tidak lagi relevan. Mereka mengatakan bahawa yang penting bukan nama dan bentuk, sebaliknya yang perlu diberi perhatian ialah makna, isi dan amalan. “Subtance over form”, bak kata mereka.

Jika dibaca keseluruhan isu ini sejak ia ditimbulkan pasca Arab Spring, boleh disimpulkan bahawa makna, isi dan amalan yang mereka maksudkan hanya berlegar di sekitar “good governance”, ketelusan, kebebasan, keadilan, kesamarataan (tanpa mengira faktor agama), kemajuan ekonomi, kebersihan dan seumpamanya.
Berdasarkan “subtance” beginilah, idea mereka terlajak sehingga mengatakan bahawa negara-negara seperti New Zealand dan Ireland lebih Islamik berbanding negara umat Islam seperti Malaysia, mahupun wilayah Acheh yang melaksanakan undang-undang syariah.

Saya berasa amat terpanggil untuk menyanggah sesuatu yang bukan Islam, tetapi disifatkan sebagai Islam. Lebih-lebih lagi apabila mereka mengalaskan idea songsang ini dengan istilah Maqasid Syariah.

Mereka yang berdendang dengan istilah Maqasid Syariah, tidakkah mereka faham bahawa sebelum bercakap tentang Maqasid Syariah hendaklah mereka memahami dan menepati Maqasid Alfaz (maksud lafaz syarak) terlebih dahulu?

Bagaimanakah boleh dipanggil dan disifatkan sesuatu itu sebagai Islamik jika dicabut, dikeluarkan, dibuang dan dinyahkan sesuatu yang sifatnya paksi, asas, teras, dasar dan prinsip bagi Islam iaitu tauhid?

Tidakkah mereka faham bahawa memahami maksud lafaz syarak itu merupakan pengetahuan tentang sempadan (hudud) syarak; mengetahui maksud lafaz syarak (Allah Taala) dengan memasukkan segala makna yang termasuk di dalam makna kalimah Islam (dalam konteks isu ini) dan mengeluarkan segala makna yang bukan daripada makna Islam?

Tauhid adalah paksi, asas, teras, prinsip dan dasar yang terkandung dalam lafaz Islam, bagaimana boleh dibiarkan ia terkeluar daripada kalimah “Islamik” sehingga negara Ireland dan New Zealand boleh disebut lebih Islamik berbanding negara Malaysia dan seumpamanya?

Jika mereka mengkhianati ilmu Maqasid Alfaz, bagaimana boleh dipercayai sesuatu yang mereka angkat sebagai Maqasid Syariah, sedangkan Maqasid Alfaz adalah ilmu asas sebelum bercakap tentang Maqasid Syariah?

Berhati-hatilah terhadap puak-puak yang mahu melencongkan isi agama dengan menggunakan istilah Maqasid Syarak. Mereka kata mahu mengutamakan isi, bukan bentuk, tetapi jelas sekali isi yang mereka persembahkan itu bukan isi Islam.

Malah tingkatkan lagi kewaspadaan anda terhadap Ulil Amri (umara dan ulama) yang membisu seribu bahasa di depan serangan demi serangan terhadap kefahaman Islam ini, bahkan ada di antara mereka yang mengusung ke sana ke mari tokoh-tokoh luar negara untuk bercakap tentang perkara yang salah dan mengelirukan ini.

Inilah perang persepsi namanya. Peluru persepsi yang dilancarkan untuk membunuh jiwa-jiwa umat Islam yang lemah dan berasa lemah, serta mengalah sebelum berjuang. Jiwa-jiwa yang akalnya tidak disuburkan dengan pengetahuan Islam yang kuat dan sebaliknya sentiasa disuburkan dengan persepsi negatif terhadap Islam bersumberkan media dan institusi yang memusuhi Islam.

Bahkan propaganda musuh Islam ini mudah sahaja ditelan oleh para pemimpin parti dan organisasi bukan kerajaan yang mendakwa atau didakwa sebagai Islamik.

Jika itu keadaan pemimpin, sudah tentu anak-anak muda para pengikut lebih menyedihkan.

Perkara yang paling pasti hasil daripada bacaan terhadap idea-idea yang asasnya bersifat rawak ini ialah tiada dijumpai aspek ketuanan syarak atau penegakan al-Hakimiyah Lillah diangkat sebagai faktor asas dalam membincangkan soal kenegaraan menurut perspektif Islam.

Adakah kerana aspek ketuanan syarak itu difahami sebagai konsep yang menyamai negara teokratik, yang menyaksikan kezaliman di kemuncaknya dalam sejarah negara-negara Barat? Atau adakah kerana tidak mahu kehilangan sokongan masyarakat bukan Islam? Atau sememangnya mereka tidak benar-benar faham apa itu ketuanan syarak?

Saya tidak berminat untuk menganalisis dan mencari jawapan bagi soalan-soalan di atas. Semua orang ada alasan masing-masing.

Saya lebih suka menyatakan dan menegaskan bahawa ketuanan syarak adalah noktah paksi, intipati, isi, hikmah, maqasid, kebaikan, kemaslahatan yang terbesar, paling utama, paling asas, paling dominan apabila kita membincangkan bab politik dalam Islam, sama ada dalam konteks yang umum yang dikenali sebagai siyasah syariyah mahupun dalam konteks yang lebih khusus dalam bab Imamah.

Ketuanan syarak yang saya maksudkan ialah merujuk kepada istilah al-Hakimiyah Lillah ( الحاكمية لله ) atau Siyadah Syarak ( سيادة الشرع ) yang membawa erti bahawa kehendak Allah S.W.T. adalah hukum dan kata pemutus tertinggi. Tiada satu kuasa yang lebih tinggi atau menyamai ketinggian kehendak syarak. Sebarang keputusan dan undang-undang yang bertentangan dengan kehendak syarak maka ia terbatal dengan sendirinya. Tiada qias untuk sesuatu yang mempunyai nas. Maslahat yang bertentangan dengan syarak adalah tidak dikira pakai. Tiada syura kecuali dalam perkara yang diharuskan dan diizinkan oleh syarak, yang medannya terlalu luas.

Di peringkat individu, ketuanan syarak adalah perkara yang terlalu asas. Itulah intipati akidah tauhid. Tidak Islam seseorang kecuali dia mempertuankan syarak, dalam erti kata iktikad bahawa sumber hukum dan kata putus tertinggi adalah milik Allah. Anda mahu dalil? Jawapannya ialah dengan menganalisis ratusan ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W., ketuanan syarak merupakan paksi bagi mesej keseluruhan al-Quran dan Sunnah. Segalanya itu dirangkumkan dalam dua kalimah saja; kalimah syahadah.

Jika anda mahu dalil “juzie” (yang menyentuh secara spesifik) juga, silakan teliti maksud ayat-ayat berikut:
• “Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan – apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara – (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata.” (Surah al-Ahzab ayat 36)
• “Sebenarnya hukum hanyalah milik Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Surah Yusuf ayat 40)
• “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.” (Surah an-Nisa’ ayat 65)

Terdapat banyak lagi ayat dan hadith yang menyentuh secara langsung dan spesifik, tetapi saya rasa cukuplah sekadar contoh-contoh itu memandangkan ruangan yang terbatas dan topik ketuanan syarak ini yang juga disebut sebagai al-Hakimiyah Lillah sememangnya bersifat “musallamat” dan “badihiyat” (perkara yang terlalu asas dan diterima oleh semua; tiada khilaf padanya) di kalangan orang beriman. Bahkan, seperti yang telah saya sentuh sedikit di atas, perkara ini adalah intipati maksud dan tuntutan dua kalimah syahadah.

Noktah yang paling penting ialah aspek ketuanan syarak ini mempunyai implikasi hukum yang langsung dan ketara ke atas topik-topik kenegaraan, kewarganegaraan, jihad, tahaluf dan lain-lain topik yang berkaitan. Itu sebabnya saya berasa amat hairan apabila terdapat kalangan yang membicarakan tentang topik-topik tersebut tetapi mencuaikan aspek ketuanan syarak yang terlalu fundamental sifatnya.

*****
Sebelum saya melanjutkan bicara, ingin saya peringatkan bahawa jika anda seorang yang berpegang pada kepercayaan bahawa agama adalah soal peribadi, dalam ruang lingkup kehidupan individu sahaja, tiada peranan dalam ruang awam, sama seperti fahaman liberal dan sekular, maka perbincangan selanjutnya tidak relevan dengan anda.
Ini kerana yang penting bagi anda ialah kerajaan yang telus, jujur, adil, menjamin kebebasan individu, demokratik dan seumpamanya sahaja. Ia tiada kaitan dengan soal agama, kepercayaan dan keimanan. Isu ketuanan syarak di peringkat negara tidak timbul langsung. Cukup berada di hati masing-masing sahaja. Malah mungkin anda akan beranggapan topik ketuanan syarak di peringkat negara adalah keterlaluan; agama sudah melampaui batasnya. Itu cara fikir liberal dan sekular.
Cara fikir ini berpunca daripada dua sumber:
• Pengaruh sejarah pahit Eropah di zaman gelap mereka, ketika negara berada di bawah cengkaman kuku besi raja yang memerintah bagi pihak tuhan dan gereja yang bersuara bagi pihak tuhan, berdasarkan dakwaan dua golongan itu. Maka apabila disebut keberadaan hukum Islam atau undang-undang syariah dalam ruang awam, mereka yang dipengaruhi tasawur atau worldview berlatar belakang sejarah pahit itu serta merta akan menolak sambil memperkemaskan ikatan kepercayaan mereka bahawa agama mesti dibataskan dalam ruang hidup individu semata-mata. Sudah tentu tasawur ini bukan berasal daripada tasawur Islam dan berasaskan kepada sejarah bukan Islam.
• Tasawur dan kepercayaan bahawa kewujudan pemerintahan, kenegaraan, kerajaan dan sebagainya ini hanyalah semata-mata isu pentadbiran sesebuah masyarakat, sama sahaja antara Islam dan kufur dalam isu ini. Logiknya sama seperti pentadbiran urusan lalu lintas. Ketika manusia hanya menaiki unta dan kuda di padang pasir yang luas, tidak perlu adanya peraturan lalu lintas seperti lampu isyarat dan sebagainya. Tetapi apabila kenderaan semakin banyak dan canggih maka banyak peraturan yang perlu diadakan dan ditadbir oleh sebuah kerajaan yang cekap, adil, telus dan sebagainya. Pendek kata, urusan pentadbiran negara dianggap sebagai urusan dunia, wujud secara tabii akibat perkembangan aktiviti manusia, malah diambil hadith Rasulullah S.A.W. yang bermaksud, “Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu” sebagai hujah sokongan kepada pegangan sedia ada. Ingin saya tegaskan, kewujudan kerajaan dan pemerintahan menurut perspektif Islam adalah berasaskan tuntutan syarak, bukan semata-mata tuntutan tabii perkembangan aktiviti manusia. Huraiannya menyusul.

Kenapa umat Islam berpecah?

Standard

1. Manusia memang Allah Taala ciptakan berbeza antara satu sama lain. Apabila kita sebut manusia, maka ia merentas semua agama dan bangsa.

2. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang boleh diterima dan perbezaan yang tidak boleh diterima. Perbezaan yang tidak boleh diterima ialah dalam perkara-perkara bersifat prinsip, kerana sesiapa yang melanggar prinsip maka ia bukan sahaja membinasakan diri sendiri, malah membawa kerosakan kepada alam semesta (terutamanya umat manusia), segera atau lambat laun.

3. Prinsip merupakan undang-undang universal, semua manusia perlu patuh pada prinsip. Sebagaimana manusia perlu oksigen untuk hidup, manusia juga perlu sembah hanya Allah Taala untuk selamat. Kedua-duanya adalah prinsip; undang-undang universal atau sunnatullah. Melanggar prinsip bermakna binasa, segera atau lambat laun.

4. Hakikat manusia perlu oksigen untuk hidup diketahui secara tabii, tetapi untuk mengetahui hakikat manusia perlu sembah hanya Allah Taala untuk selamat perlu kepada gabungan proses berfikir dan wahyu. Itu sahaja bezanya, yang menyebabkan manusia yang beriman dan muslim menerima kedua-duanya, manakala yang tidak beriman dan tidak muslim menerima hakikat yang pertama sahaja.

5. Manusia yang tidak beriman dan tidak muslim, berpecah daripada manusia yang beriman dan muslim dalam perkara prinsip, dan dalam masa yang sama berpecah sesama mereka dalam pelbagai agama dan kepercayaan sebagaimana yang kita tahu, cerita mengenainya panjang dan bercabang. Termasuk dalam kategori ini ialah mereka yang tidak percaya pada tuhan langsung dan tidak mahu beragama langsung, sebenarnya itu pun satu kepercayaan dan satu bentuk agama.

6. Manusia yang beriman dan muslim pula bersatu pada perkara prinsip, tetapi berbeza pada perkara cabang. Sebagai contoh, mereka bersatu bahawa al-Quran dan Sunnah itu rujukan utama Islam tetapi mereka berbeza dalam memahami al-Quran dan Sunnah. Perbezaan dalam memahami al-Quran dan Sunnah memang berlaku, bahkan di kalangan para sahabat sendiri.

7. Bagaimanapun, perbezaan itu tidak sekali-kali meruntuhkan prinsip bahawa al-Quran dan Sunnah itu rujukan utama. Ini disebabkan mereka tidak melanggar prinsip kepada prinsip. Prinsip kepada prinsip ialah memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah, yang membawa kepada memahami kehendak Syarak.

8. Tidak semua sahabat menghafaz al-Quran dan tidak ada sesiapa di kalangan sahabat yang menguasai keseluruhan Sunnah. Bermakna tidak semua memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah.

9. Bagaimanapun, sebagaimana sunnatullah pada penciptaan manusia yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza, terdapat sebilangan sahabat yang tidak sedikit juga bilangannya, yang terkemuka seperti Saidina Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Muaz, Abu Ubaidah, Abdur Rahman, Saad, Zaid, Ibnu Mas’ud dan seumpama mereka, yang dikurniakan Allah Taala bukan sahaja peluang mendampingi Rasulullah S.A.W., bahkan kefahaman yang tajam dan mendalam tentang kehendak Syarak melalui al-Quran dan Sunnah yang mereka tahu secara kolektif. Sebarang perbezaan diselesaikan dengan merujuk kepada para sahabat yang ulung ini.

10. Lagikan Rasulullah S.A.W. pun wafat, inikan pula para sahabat. Kefahaman menyeluruh dan terperinci ini perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Justeru ijtihad Saidina Umar, yang akhirnya dipersetujui oleh Saidina Abu Bakr, untuk mengumpulkan al-Quran, merupakan langkah amat bijak. Pengumpulan adalah langkah pertama dalam usaha memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah.

11. Proses pengumpulan al-Quran diikuti pula dengan penulisan, serta pengumpulan Sunnah. Sebagaimana panjang perbahasan mengenai Sunnah, begitulah panjangnya tempoh masa yang berlalu dalam usaha penulisan, pengumpulan dan pengkategoriannya.

12. Seiring dengan perkembangan penulisan, pengumpulan dan pengkategorian ini, berlaku jugalah usaha untuk memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih lagi berdepan dengan perkembangan kehidupan manusia yang banyak berubah.

13. Di sepanjang usaha memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah itu, terbitlah puluhan usul, yang menerbitkan ratusan hukum, yang kemudiannya dirumuskan dalam puluhan qawaid, yang seterusnya menjadi panduan kepada ratus ribuan hukum lagi, melalui pelbagai madrasah dan mazhab, yang dipelopori oleh mujtahidin terbilang. Inilah kekayaan ilmu Islam, belum lagi dikira ilmu tentang alam semesta yang diterokai oleh generasi terkemudian daripada para mujtahid ilmu Syarak itu.

14. Segala usul dan qawaid yang lahir daripada analisis secara deduktif dan induktif, yang disambung pengkajiannya dari satu generasi ke satu generasi, yang memakan masa ratusan tahun ini, menjadi rujukan yang menyatukan kesemua mazhab dan madrasah.

15. Oleh sebab itu, generasi mujtahid ini menunjukkan sikap terbuka dalam menerima perbezaan pendapat dalam perkara cabang. Sila rujuk sikap Imam Syafie, Imam Malik dan sebagainya, ramai lagi. Tiada sikap memperlekehkan mana-mana tokoh yang tidak sependapat. Sesuatu yang amat perlu dipelajari oleh asatizah yang terlalu lantang dalam perkara cabang di zaman sekarang.

16. Oleh sebab itu juga, di sepanjang sejarah usaha memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah ini, yang memakan tempoh ratusan tahun, sebarang perbezaan pendapat sama ada melalui mazhab-mazhab utama mahupun pendapat-pendapat terpencil, tidak pernah sama sekali mencetuskan huru hara dan kacau bilau. Bahkan umat Islam hidup aman damai dalam kekayaan ilmu pengetahuan.

17. Menerima sebahagian al-Quran atau sebahagian Sunnah, dan meninggalkan sebahagian yang lain, merupakan punca terselewengnya kefahaman daripada ajaran Islam yang sebenar. Ia adalah satu perlanggaran prinsip ajaran Islam, yang mewajibkan Islam diambil secara terperinci dan menyeluruh.

18. Kini, fenomena ambil sebahagian dan tinggal sebahagian berleluasa di kalangan parti-parti politik yang menjadikan undi dan kemenangan pilihanraya sebagai matlamat utama, sehingga tidak mempedulikan prinsip. Mereka ambil apa-apa yang menguntungkan peti undi mereka dan meninggalkan apa-apa yang merugikannya. Kemudian mereka tuduh orang yang menyampaikan pandangan dan hukum agama sebagai pemecah belah masyarakat, memundurkan, menimbulkan kebencian sesama rakyat, menyekat kebebasan bersuara dan sebagainya. Sebenarnya tuduhan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, tetapi mereka lapik dengan serangan kepada manusia, agar mereka tidak dipandang pelik oleh masyarakat.

19. Termasuk kategori meninggalkan sebahagian (melanggar) prinsip ajaran Islam ialah berjanji setia bekerjasama dengan musuh Islam, yang telah jelas kata-kata permusuhannya serta perlembagaan pertubuhannya, dengan meletakkan kedaulatan kuasa orang-orang Islam dalam keadaan yang amat berisiko untuk hilang. Itulah kebinasaan akibat melanggar sesuatu yang jelas sifatnya sebagai prinsip.

20. Ingatlah, apabila kita diseru agar kembali kepada al-Quran dan Sunnah, sebenarnya kita diseru agar kembali kepada usul dan qawaid yang disusun oleh para ulama mujtahidin, hasil usaha mereka dalam memahami perincian dan keseluruhan al-Quran dan Sunnah. Kajian belasan tahun untuk mendapatkan pengiktirafan tertinggi universiti sungguh-sungguh tidak memberikan kita lesen untuk mengetepikan usul dan qawaid yang tersusun hasil pengkajian mujtahidin selama beberapa kurun. Tetapi akhir-akhir ini, papan kekunci dan pembesar suara menyebabkan ramai yang berasa diri lebih hebat daripada mujtahidin.